Документи

Документи

 • Правилник за дейността на ДГ-143 „Щурче“ за учебната 2023-2024 (pdf) – Виж
 • Етичен кодекс на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Стратегия за развитие на ДГ-143 „Щурче“ за периода 2024-2029 (pdf) – Виж
 • Организация на учебния ден в първа и втора възрастова група за учебната 2023-2024 (pdf) – Виж
 • Организация на учебния ден в трета и четвърта подготвителна група за учебната 2023-2024 (pdf) – Виж
 • План за противодействие и превенция на тормоз в ДГ-143″Щурче“ (pdf) – Виж
 • Правилник за пропусквателния режим в ДГ-143 „Щурче“ за учебната 2023-2024 (pdf) – Виж
 • Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Програма на ДГ-143 „Щурче“ за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи (pdf) –  Виж
 • Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образнование за децата в ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина  за учебната 2023-2024 (pdf) – Виж
 • Форми на педагогическо взаимодействие в ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Учебен план на ДГ-143 „Щурче“ за учебната 2022-2023 (pdf) – Виж

Бланки и образци

 • Заявление за извиняване на отсъствие по семейни причини (pdf / docx) – ВижСвали
 • Заявление за посещение на допълнителни образователни дейности (pdf / docx) – ВижСвали
 • Заявление за посещение през летен период 2022г. (pdf) – Виж / Свали

План-програма за безопасност на движението по пътищата

 • План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата за учебната 2023-2024 (pdf) – Виж

Бюджет на ДГ-143 Щурче

 • Бюджет на ДГ -143 „Щурче“ за 2021 година (pdf) – Виж
 • Бюджет на ДГ -143 „Щурче“ за 2022 година (pdf) – Виж
 • Бюджет на ДГ -143 „Щурче“ за 2023 година (pdf) – Виж
 • Отчет по бюджет на ДГ -143 „Щурче“ към месец май 2024 година (pdf) – Виж
 • Отчет по бюджет на ДГ -143 „Щурче“ към месец декември 2023 година (pdf) – Виж
 • Обобщена справка по дейности и параграфи за месец септември 2022г. на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) –Виж
 • Обобщена справка по дейности и параграфи за месец декември 2022г. на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Обобщена справка по дейности и параграфи за месец март 2023г. на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Обобщена справка по дейности и параграфи за месец юни 2023г. на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж
 • Обобщена справка по дейности и параграфи за месец септември 2023г. на ДГ-143 „Щурче“ (pdf) – Виж