Съобщения

Уважаеми родители,

Във връзка с откриването на нов филиал към ДГ-143 „Щурче“ са обявени следните допълнителни места за деца от различни възрастови групи, както следва:

  • Набор 2018 г. – 1 група
  • Набор 2019 г. – 1 група
  • Набор 2020 г. – 2 групи

Приетите в първа група деца, от набор 2020г., постъпват в ДГ-143 „Щурче“ на 15.09.2023г.

 

Директор ДГ-143 „Щурче“

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

 

Директор ДГ-143 „Щурче“