ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Заповед  за утвърждаване на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки


2020

Протокол от проведено публично заседание на основание чл.192 ал.4 от ЗОП/08.06.2020
Документация за събиране на оферти с обява – Храна 2020
Техническа спецификация
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4
Образец №5
Образец №6
Проект на договор

2019

Заповед РД-09-13/10.10.2019 за определяне на изпълнител по схема „Училищен плод“ за 46 доставки и „Училищно мляко“ за 50 доставки за период от три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022г.

Обявление за набиране на предложения с предмет „Доставка на продукти по Схема ‘Училищен плод’ и ‘Училищно мляко’ по схема ‘Училищен плод’ и ‘Училищно мляко’ за период от три учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022г.“ страница 1, страница 2

ДГ143 – Указания за участие ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Докладна записка

Техническа спецификация

Образци на документи

Протокол на основание чл.192, ал.4 от ЗОП/31.05.2019г.

2018

ДГ143 – Указания за участие ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Образци на документи

Приложение 1 – Техническа спецификация

Разяснително писмо към Указанията за участие

Съобщение за удължаване на срокa за подаване на оферти

Протокол на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП